Afkortingen

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Enkele veelgebruikte afkortingen ivm Welzijn op het Werk zijn:

AI Appreciative Inquiry
AFA Asbestfonds
AFFF Aqua Fill Forming Foam
AHM Asbest Houdend Materiaal
AM Arbeidsmiddel
ANIP Algemeen Nood- en InterventiePlan
AO Arbeidsongeval
AQL Acceptable Quality Level
ARAB Algemeen Reglement Arbeidsbescherming
AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties
BEG Bovenste Explosie Grens
BeSaCC Belgian Safety Criteria for Contractors
BGW Belgische GrensWaarde
BIN Belgisch Instituut voor Normalisatie
BIP Brandweer Interventie Plan
BNIP Bijzondere risico's Nood- en InterventiePlan
BOG Bovenste OntvlambaarheidsGrens
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CBM Collectieve Beschermingsmiddelen
CC Coördinatie Centrum
Codex Vernieuwde reglementering Welzijn op het Werk
CPBW Comité Preventie en Bescherming op het Werk
DF Doorbraak Factor
DIF Doelgerichte Interventie Planning
DRBS Dynamisch Risico Beheer Systeem
EPBW Externe Dienst Preventie en Bescherming
EAO Ernstig ArbeidsOngeval
EDPB Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
EDTC Externe Dienst Technische Controle
EHBO Eerste Hulp bij Ongelukken
EINECS Europese Inventaris van Bestaande Chemische handelStoffen
EPA Externe Preventie Adviseur
ETSC Europese Raad voor transportveiligheid
FAO Fonds voor Arbeidsongevallen
FBZ Fonds voor Beroepsziekten
FMEA Failure Modes and Effect Analysis
FOD WASO Federale Overheidsdienst voor Werkaangelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
GCC Gemeentelijk Coördinatie Centrum
GPP Globaal Preventieplan
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points
HAZOP HAZard and OPerability study
HL Hiërarchische Lijn
HPD Hearing Protection Devices
IAO Internationale ArbeidsOrganisatie
IBV InBouw Verklaring
IDPBW Interne Dienst Preventie en Bescherming
IG InvloedsGraad
II Inspectie Index
IIP Informatie InterventiePlan
IMA Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden
IPA Interne Preventieadviseur
ISMEC Identificeren, Standaard opstellen, Meten standaards, Evaluatie, Conclusie
ISRS International Safety Rating System
JAP JaarActiePlan
JI Jaarverslag Index
JSA Job Safety Analysis
KB Koninklijk Besluit
KNAP Kaartensysteem voor Noodzakelijke en Aangepaste Product informatie
KOS Kunstmatige optische straling
KVM Kwaliteit Veiligheid Milieu
KWI Kleur Weergave Index
LPS Loss Prevention System
MB Ministrieel Besluit
MES Metatechnisch Evaluatie Systeem
MIP Medisch Interventie Plan
MMMMM Mens, Machine, Methode, Materiaal, Milieu
MMO Mens, Machine, Organisatie
MO Ministrieel Omschrijven
MOE Minimale OntstekingstEnergie
MOT Minimale Ontstekings-Temperatuur
MSDS Material Safety Data Sheet, veiligheidsinformatieblad / zie ook SDS Safety Data Sheet
MUOP Mens Uitrusting Omgeving Product
MW Maximum Weight
NAR Nationale Arbeidsraad
NAVB Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf
NFPA National Fire Protection Association
NPF Nominal Protection Factor
NSC National Safety council
NVBB Nationaal Verbond voor BrandBestrijding
OAE Oto Acoustische Emissie
OEG Onderste Explosie Grens
OI Ongevallen Index
OSG Ongewenst Seksueel Gedrag
PAAG Preventie Adviseur Arbeids-Geneesheer
PA Preventieadviseur
PB Preventie Beleid
PBM Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PCC Provinciaal Coördinatie Centrum
PDCA Plan, Do, Check, Act (Deming-cirkel)
PID Post-Interventie Dossier
PIP Politie Interventie Plan
PMGE Producten met Gevaarlijke Eigenschappen
PRA Participatieve Risico Analyse
Prebes Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming
Pr EN Project Europese Norm
PVI Provinciaal Veiligheidsinstituut
RIA Risico Analyse
RSI Repetitive Strain Injury
RWA Rook- en Warmte Afvoer
SBS Sick Building Syndrome
SPSA Self Performance Safety Assessment
SWA-VR SamenWerkings-Akkoord - VeiligheidsRapport
TCD Technisch Constructie Dossier
TD Technisch Dossier
TIL Totaal Inwaarts Lek
UEL Upper Explosiion Limit
UZK Uit-ZendKrachten
VBBA Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid
VCA Veiligheid, gezondheid en milieu Cheklist Aannemers
VGP Veiligheids- en GezondheidsPlan
VGV Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiiing van de werkplaats
VIK Veiligheids-InstructieKaart
VID Veiligheids-InstructieDocument
VLAREA Vlaams reglement voor Afvalvoorkoming en beheer (afgeschaft)
VLAREM Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
VLAREMA Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
VVGP Vereenvoudigd Veiligheids- en GezondheidsPlan
WBGT Wet Bulb Globe Temperature
WG Werkgever
WN Werknemer
WW Wet Welzijn
W.W.W.W. Wet Welzijn van de Werknemers bij de uitvoering van hun Werk
ZLVS Zeer Lage Veiligheid Spanning
Persoonlijke instellingen