VLAREM

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

VLAREM I & II: Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning

Deze milieuverplichtingen bevatten ook heel wat veiligheids- en gezondheidsverplichtingen die de werknemers kunnen beïnvloeden zoals de opslag van brandgevaarlijke producten.

Indeling en milieuvergunningsplicht volgens Vlarem

De indelingslijst van VLAREM I somt alle hinderlijke activiteiten op die vergunningsplichtig zijn. Opslag van gevaarlijke producten wordt volgens deze indelingslijst ingedeeld in rubriek 17.

Rubriek 17.2. is van toepassing op de zogenaamde Sevesobedrijven (inrichtingen waar heel hoge hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn). Rubriek 17.4. slaat op verkooppunten en opslagplaatsen voor enkel kleine verpakkingen (< 25 liter/kg).

Voor de indeling binnen subrubriek 17.3. worden de gevaarlijke stoffen opgesplitst aan de hand van hun gevaarseigenschappen. Daarbij wordt zowel met de hoofdeigenschap als met het ontvlammingspunt rekening gehouden (dubbele rubricering), behalve voor de vloeibare brandstoffen, waarvoor enkel het ontvlammingspunt van tel is.

Volgens de indeling van VLAREM I , in combinatie met de definities van VLAREM II, wordt een onderscheid gemaakt tussen de P-producten (P1, P2, P3 en P4) en de andere dan P-producten. De noodzakelijke informatie om na te gaan of een stof al dan niet als gevaarlijk beschouwd wordt volgens VLAREM is terug te vinden in de veiligheidsinformatiebladen. Onder punt 9 worden de fysische en chemische eigenschappen vermeld (o.a. vlampunt), onder punt 15 staat de wettelijk verplichte informatie (o.a. gevaarssymbolen).

In VLAREM II kan een onderneming terugvinden aan welke milieuvoorwaarden ze dient te voldoen. De bepalingen omtrent gevaarlijke stoffen staan voornamelijk vermeld in hoofdstuk 5.17. Men kan deze voorschriften nalezen op de milieunavigator van EMIS (Energie en milieu-informatiesysteem voor het Vlaams Gewest) onder externe links.

Relevante downloads

Pdf.gif PRESENTATIE Brandbeveiligingsregels in VLAREM: specifieke vereisten - Wilfried Van den Acker, Prenne 15 maart 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Update Vlaams milieurecht - Tom Malfait, Prenne 11 maart 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Recente wijzigingen in de Vlaremwetgeving - Paul Bernaert, Prenne maart 2010

Pdf.gif Vlaremtrein 2011 - Annelies Faelens - Prenne 18 september 2012

Pdf.gif Beheersen van lekverliezen: zowel milieu, energie en veiligheid winnen erbij - Hans Hooyberghs - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif De milieureglementering is een levende wetgeving - Tom Colling - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Gevaarlijke stoffen in de milieuregelgeving: blik op de toekomst - Frank Maesen - Prenne 19 september 2013

Pdf.gif Het decreet betreffende de omgevingsvergunning - Paul Bernaert - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Vergunningsbetwisting - Erika Rentmeester - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Decreet complexe projecten - Isabelle Larmuseau - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif De evaluatiesystemen binnen de omgevingsvergunning - Natasja De Splenter - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Ruimtelijke planning: huidige organisatie en nieuwe ontwikkelingen - Patrick Maes - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Integratie MER in omgevingsvergunning - Kathleen Nysten - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Procedure van de omgevingsvergunning - Jan Baeten - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif Handhaving van de omgevingsvergunning - Isabelle Larmuseau - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif Evaluatie en bijstelling van de omgevingsvergunning - Jan Baeten - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif De nieuwe omgevingsvergunning: praktische oplossing voor bedrijven - Herwig Teughels - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif Geluidsnormen Vlarem II: te streng of niet streng genoeg? - Guy Putzeys - Prenne 22 maart 2016

Pdf.gif Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen - Liesbeth Reekmans - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Geluid- en trillingsbeheersing bij het plaatsen van windmolens op volle zee - Kris Gettemans - Prenne 20 september 2016

Pdf.gif VLAREM-treinen toegekomen in 2016. Welke gevolgen brengt dit met zich mee? - Fien Decaluwe - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Beste Beschikbare Technieken (BBT) in Vlaanderen en Europa. - Diane Huybrecht - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Het Vlaams actieplan voor de reductie van F-gassen - Dirk Hermans - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Windmolens - Erwin Daelman - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Omgevingsvergunning - Isabelle Larmuseau - Prenne 5 december 2017

Externe links

Milieunavigator - EMIS

Link naar de wetgevingstool

Uitvoeringsbesluit 2016/902 van de commissie van 30 mei 2016 tot vaststelling van de BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector

Persoonlijke instellingen