REACH

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

REACH is een systeem voor registratie, evaluatie, toelating en het beperken van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De naam 'REACH' betekent Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals.

In 2006 werd de REACH-wetgeving goedgekeurd en gepubliceerd. Met deze wetgeving introduceerde Europa een nieuw concept dat niet alleen de chemische industrie, maar de hele waardeketen de verantwoordelijkheid van het veilig gebruik van chemische producten oplegt.

Downstreamgebruikers hebben verplichtingen in het kader van REACH. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Naleving van de instructies op de veiligheidsinformatiebladen en de bijgevoegde blootstellingsscenario's die ze van hun leverancier(s) hebben ontvangen. Als het gebruik van de downstreamgebruiker niet in een blootstellingsscenario aan de orde komt, kan hij de leverancier vragen het gebruik in het blootstellingsscenario op te nemen, of anders zelf een rapport over de chemische veiligheid (chemical safety report – CSR) opstellen.
  • Hun leverancier(s) op de hoogte brengen van nieuwe informatie over het gevaar van stoffen/preparaten of mogelijke gebreken in de aanbevolen risicobeheersmaatregelen.
  • Klanten informeren over de gevaren, veilige gebruiksomstandigheden en juiste risicobeheersmaatregelen voor stoffen (samenstellers) en het veilig gebruik van voorwerpen vervaardigd met zeer zorgwekkende stoffen die zijn opgenomen in de kandidaatslijst (producenten van voorwerpen).
  • ECHA in kennis stellen van het gebruik van een stof in voorwerpen die is opgenomen in de kandidaatslijst maar nog niet is geregistreerd voor dat gebruik, indien de totale hoeveelheid van de stof in die voorwerpen meer dan 1 ton per producent per jaar is en de stof in een concentratie van meer dan 0,1% (gewichtsprocent) voorkomt in die voorwerpen.
  • Autorisatie aanvragen voor het gebruik van een stof die is opgenomen in de autorisatielijst als de verleende autorisatie aan een actor hoger in de toeleveringsketen ontoereikend is.


Inhoud

De downstreamgebruiker in relatie tot het veiligheidsinformatieblad van de leverancier

Wanneer men een veiligheidsinformatieblad met blootstellingsscenario's voor een geregistreerde stof ontvangt, moet men het volgende doen:

  • Controleren of de blootstellingsscenario's dekkend zijn voor het gebruik.
  • Controleren of de voorwaarden voor een veilig gebruik van de stof overeenkomen met de omstandigheden waarin de stof gebruikt wordt.

Tijdschema

De termijn start op het moment dat men een uitgebreid veiligheidsinformatieblad met registratienummer ontvangt. Als het gebruik gedekt wordt en het niet nodig is om zelf een CSR (chemical safety report) op te stellen, heeft men 12 maanden de tijd om de maatregelen in het uitgebreide veiligheidsinformatieblad door te voeren en de veiligheidsinformatiebladen voor preparaten die men verder in de keten levert, aan te passen. Als er geen dekking is voor het gebruik, heeft men 6 maanden de tijd om de vereiste informatie aan ECHA te verstrekken en 12 maanden om zelf een beoordeling van de chemische veiligheid tot stand te brengen en de bijbehorende blootstellingsscenario's te implementeren.

Zeer zorgwekkende en autorisatieplichtige stoffen

Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) heeft op zijn website een nieuwe lijst van 13 stoffen voorgesteld om de bestaande REACH kandidaatslijst met zeer zorgwekkende stoffen aan te vullen. Na de consultatieronde beslissen de lidstaten welke van deze 13 nieuwe stoffen uiteindelijk aan de bestaande kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen worden toegevoegd. Van zodra de stof op deze kandidaatslijst wordt opgenomen, moet in de keten worden gecommuniceerd indien de stof vanaf 0,1 gewichtsprocent aanwezig is in een voorwerp (REACH art. 33). De stof moet ook vermeld worden op het veiligheidsinformatieblad.

Stoffen die ernstige en vaak irreversibele effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu, kunnen worden geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern – SVHC's). Meer info over deze zeer zorgwekkende stoffen vindt je op de website van ECHA [1] en op de pagina over de PBT- en zPzB-stoffen.

Eens de stoffen op de REACH kandidaatlijst staan, kunnen ze in een volgende ronde geselecteerd worden om een autorisatieprocedure te ondergaan. Daarna is er nog een uitdovingsperiode voorzien tussen 3 en 4 jaar afhankelijk van de stof, voor gebruiken van de stof die niet geautoriseerd werden.

Hierna het overzicht van de autorisatieplichtige stoffen van bijlage XIV met voor elke stof hun "sunset date", datum waarop het gebruik verboden wordt behalve wanneer men een expliciete toelating heeft

Overzicht van de autorisatieplichtige stoffen van bijlage XIV met "sunset date" - ECHA

Relevante downloads

Pdf.gif 5 jaar REACH: een kritische blik op het beleid inzake kankerverwekkende chemische stoffen - Vlaamse Liga tegen Kanker, mei 2012

Pdf.gif Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) N° 1272/2008

Pdf.gif Nieuwe indeling en etikettering van chemische stoffen - Tine Cattoor (Vermeld in Veiligheidsnieuws 166)

Pdf.gif Nieuwe informatie over chemische producten - Tine Cattoor (Vermeld in Veiligheidsnieuws 174)

Ppt.jpg PRESENTATIE REACH en de preventieadviseur

Pdf.gif PRESENTATIE Update over de begrippen monomeren en polymeren in de kunststoffenindustrie - Linda Heughebaert, Prenne 12 juni 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Update over de begrippen "stoffen" en "artikelen" in REACH - Erwin Annys, Prenne 11 maart 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Update over REACH en GHS - Erwin Annys, Prenne 11 maart 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Update over REACH en GHS - Linda Heughebaert, Prenne 12 juni 2008

Pdf.gif Gebruikt u chemicaliën? Gebruik ze dan veilig! - brochure van het European Chemicals Agency

Pdf.gif VLARIP - Essenscia.be

Pdf.gif Update REACH CLP en blootstellingsscenario's - Steven Van De Broeck - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Update REACH en CLP - Zita Snellinx - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif e-SDS ondersteund met IT-hulpmiddelen en standaarden - Frans Lemaire - Prenne 18 maart 2014

Pdf.gif Gespoten PUR: risico’s en maatregelen - Erik Vangronsveld - Prenne 22 maart 2016

Externe links

Opleiding @ Prebes

Volg onze opleiding extended SDS

Bekijk hier het opleidingsfilmpje!

Link naar de wetgevingstool

Verordening 2016/1005 van de commissie van 22 juni 2016 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft asbestvezels (chrysotiel)

ECHA heeft 1 nieuwe zeer zorgwekkende stof op de kandidaatlijst voor autorisatie geplaatst

Verordening (EU) 2016/863 van de Commissie van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft huidcorrosie/-irritatie, ernstig oogletsel/oogirritatie en acute toxiciteit

Persoonlijke instellingen