Overmatige warmte

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Als de buitentemperatuur te hoog ligt, kan dat voor ongemakken zorgen op de arbeidsplaats. Om de invloed daarvan op de werknemers te verminderen, is de werkgever verplicht bepaalde maatregelen te treffen. Deze maatregelen dienen bepaald te worden nadat een werkgever een risicoanalyse heeft uitgevoerd van de thermische omgevingsfactoren van technologische of klimatologische aard op de werkplaats. De factoren waarmee de werkgever (volgens art. 3§1 van het KB van 4 juni 2012) rekening dient te houden zijn :

 • de luchttemperatuur;
 • de relatieve luchtvochtigheid;
 • de luchtstroomsnelheid;
 • de thermische straling veroorzaakt door de zon of door technologische omstandigheden;
 • de fysieke werkbelasting;
 • de gebruikte werkmethode en arbeidsmiddelen;
 • de eigenschappen van de werkkledij en van de persoonlijke beschermingsmiddelen;


Voor de blootstelling aan warmte, worden de actiewaarden voor blootstelling vastgesteld uitgaande van de WGBT-index in functie van de fysieke werkbelasting. De waarde van deze index mag niet hoger zijn dan (volgens art. 5§2 van het KB van 4 juni 2012):

 • 29 voor zeer licht tot licht werk;
 • 26 voor halfzwaar werk;
 • 22 voor zwaar werk;
 • 18 voor zeer zwaar werk.

Opgelet! In het (opgeheven) artikel 148 decies 2.4 van het ARAB werden temperaturen vermeld, die gemeten dienden te worden met een vochtige globethermometer in plaats van met een gewone thermometer. Zo'n globethermometer bepaalt het gevoel van warmte op de werkplek op basis van zowel de temperatuur als andere factoren, zoals de straling, luchtsnelheid en vochtigheidsgraad. Dergelijke thermometer geeft een lagere temperatuur aan dan een gewone thermometer. In het nieuwe KB van 4 juni 2012 gebruikt men de WBGT-index. Waarbij WBGT staat voor Wet Bulb Globe Temperature. Deze WGBT-waarden zijn echter ACTIEwaarden en geen absolute grenswaarden. Deze waarden dienen als één geheel samen gezien te worden met de risicoanalyse en de passende preventiemaatregelen.

Inhoud

Welke maatregelen moeten er getroffen worden?

Worden bovenstaande actiewaarden overschreden, dan moet de werkgever bepaalde maatregelen nemen:

De technische en organisatorische maatregelen hebben betrekking op:

1. technische maatregelen die inspelen op de temperatuur van de omgevingslucht, de luchtvochtigheid, de thermische straling of de luchtstroomsnelheid;

2. het verlagen van de fysieke werkbelasting;

3. alternatieve werkmethoden;

4. de beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling;

5. het aanpassen van de werkroosters of de arbeidsorganisatie (afwisseling arbeidstijden, rusttijden);

6. het verschaffen van beschermingskledij;

7. het ter beschikking stellen van aangepaste dranken.

Bron

Thermische omgeving - Toelichting bij KB van 4 juni 2012 FOD WASO

Advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 29 oktober 2010 (volledige tekst: zie rubriek relevante downloads)

KB van 4 juni 2012

Op 21 juni 2012 verscheen het KB van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren. Het is van toepassing vanaf 1 juli 2012. Dit KB vervangt enkele bepalingen over het arbeidsklimaat in het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB).

De nieuwe wetgeving legt meer de nadruk op de risicoanalyse van de verschillende factoren die een rol spelen in de thermische omgeving. De preventiemaatregelen moeten inspelen op deze factoren en de combinatie ervan. Hierbij moet aandacht gaan naar het comfort van de werknemers.

Er zijn ook nieuwe actiewaarden (zie WBGT-index hoger), zowel voor koude als voor warmte. Als die actiewaarden kunnen worden overschreden, dan moet de werkgever een programma van technische en organisatorische maatregelen opstellen.

Voor specifieke situaties zijn specifieke maatregelen bepaald, zoals voor werken in koelruimten, aan ovens of interventies in overmatige warmte.

Het KB voorziet ook het gezondheidstoezicht en de maatregelen voor werknemers die behoren tot bijzonder gevoelige risicogroepen.

Voor meer info zie de toelichting bij het KB in de rubriek externe links. Het volledige KB , gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012, vindt u in de rubriek relevante downloads.

Bron: FOD WASO

Relevante downloads

Pdf.gif Advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 29 oktober 2010 over de algemene basiseisen voor arbeidsplaatsen

Pdf.gif KB van 4 juni 2012 betreffende omgevingsfactoren - Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012

Pdf.gif PRESENTATIE Arbeidshygiënische tools op het internet - dr. ir. Tom Geens

Pdf.gif PRESENTATIE Werken in extreem warme temperaturen - Edelhart Kempeneers, Prenne 17 juni 2010

Pdf.gif Websites Hittestress - Wim Van Hooste (Vermeld in Veiligheidsnieuws 171)

Pdf.gif Folder : werken in hitte - Provikmo

Pdf.gif Folder : Omgevingsfactoren buitenwerk - Provikmo

Pdf.gif Folder : Behaaglijk binnenklimaat - Provikmo

Pdf.gif Warmte en koudebelasting bij werken in open lucht - Mathieu Versee - Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif FICHE Temperatuur - FOD WASO

Pdf.gif Thermische omgevingsfactoren - Maurits De Ridder, Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Risicoanalyse van thermische omgevingsfactoren - Tom Geens, Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Thermische omgevingsfactoren en werknemers tewerkgesteld in open lucht: hoe pak je het aan? - Chris Linders - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Thermische omgevingsfactoren: casus hitte in zwembad - Steven Verpaele - Prenne 16 juni 2015

Pdf.gif Hou het hoofd koel: tips bij werken in de warmte - Wim Van Hooste - Prenne 1 maart 2018

Externe links

Pdf.gif Extreme hitte - Arbokennisnet.nl

NAVB-dossier "Werken bij koud of warm weer" - NAVB

Toelichting bij het KB van 4 juni 2012 - FOD WASO

Rechten van werknemers bij warm weer - FOD WASO

Te warm om te werken? 7 regels om te onthouden - ACV-online.be

Te warm om te werken? - Prevent.be

Thermische omgevingsfactoren: reeks SOBANE strategie - FOD WASO

Werken in warmte - Premed.be

Pdf.gif Werken bij warmte - Provikmo

Pdf.gif Werken in de hitte: niet zonder risico - Provikmo

Zomerhitte en ozon op het werk - Beswic.be

Thermisch behaaglijk binnenklimaat - Provikmo

Thermische omgevingsfactoren: buitenwerk - Provikmo

Werken in hitte - Provikmo

Hoe meet u de temperatuur? - FOD WASO

Zie ook

Overmatige koude

Persoonlijke instellingen