Milieu

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken
(thumbnail)
Ons leefmilieu is de fysieke omgeving waarin het menselijk leven en het menselijk bestaan mogelijk is.

Het milieu betekent in de brede zin van het woord de omgeving waarin iemand of iets leeft.

Inhoud

Algemeen

Het begrip milieu kan verwijzen naar het natuurlijk (ecologische) milieu, maar ook naar de sociale omgeving. In de betekenis van (ecologische) leefomgeving of 'leefmilieu', is het milieu het gedeelte van onze fysieke omgeving (levende en niet levende natuur) waarin het menselijk leven en het menselijk bestaan mogelijk is en plaatsvindt. Binnen de wetenschap zijn er verschillende specialismen die de relatie tussen mens en milieu onderzoeken, waaronder milieuwetenschappen, milieueconomie, en milieufilosofie.

Menselijk handelen leidt tot milieuverontreiniging. Omdat het milieu een collectief goed is, en omdat aan het gebruik van milieugoederen en aan de verontreiniging van het milieu geen prijs hangt, is het een taak van de overheid om leefmilieu te beschermen. Daarvoor voert zij milieubeleid uit met behulp van verschillende instrumenten, zoals milieu-educatie, voorschriften, belastingen en subsidies.

De mate waarin overheden moeten ingrijpen in de markt en andere onderdelen van de samenleving om het milieu te beschermen is onderwerp van veel discussies. Liberale partijen willen dat de overheid de markt zo veel mogelijk met rust laat, terwijl Groene partijen zo veel mogelijk willen doen om het milieu te beschermen. Behalve overheden houden ook maatschappelijke organisaties zich bezig met de bescherming van het milieu en de voorlichting daarover. Het geheel van deze organisaties wordt de milieubeweging genoemd.

Relevante downloads

Pdf.gif Een gezondere werkvloer voor een groenere planeet - Jos Artoos (Vermeld in Veiligheidsnieuws 168)

Pdf.gif PRESENTATIE Administratieve verplichtingen op milieugebied - Kris Merckx, Prenne 1 december 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Gevaarlijke stoffen, gassen en afval - Kris Merckx, Prenne 16 juni 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Lucht, water en geluid - Evert Vercauteren, Prenne 16 juni 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Taken en opdrachten van de milieucoördinator - Jochen De Smet, Prenne 24 september 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Striktere regels voor emissies gekoppeld aan diverse industriële activiteiten - Steven Van de Broeck, Prenne 15 maart 2011

Pdf.gif PRESENTATIE Milieuaspect bij afvaltransporten - meer inspecties op de baan - Erwin Verheuge, Prenne 7 juni 2007 (geupdate naar wetgeving 2012)

Pdf.gif PRESENTATIE Nieuwe Europese norm ISO 16001 Energy Management - Robin Bruninx, Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif PRESENTATIE Milieuhandhavingsdecreet - Bart Gille, Prenne 16 juni 2011

Pdf.gif Vlarel heeft ook impact op de erkenning van de milieucoördinatoren - Isabelle Larmuseau - Prenne 20 september 2011

Pdf.gif Het jaarverslag van de milieucoördinator - Jochen De Smet - Prenne 1 december 2011

Pdf.gif Communicatie van risico's en codes van goede praktijk van enkele industriële gassen - Steven Van De Broeck - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Vlaremtrein 2011 - Annelies Faelens - Prenne 18 september 2012

Pdf.gif Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vindt steeds meer ingang in het bedrijfsleven - Caroline Godts - Prenne 18 september 2012

Pdf.gif Milieu-evaluaties van gebouwen: hoe inschatten? - Eddy Deruwe - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif De milieureglementering is een levende wetgeving - Tom Colling - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif PMD-ophaalverplichting vanaf 1 juli 2013 voor bedrijven - Mireille Verboven - Prenne 18 juni 2013

Pdf.gif Recente wijzigingen in VLAREL - Ben Breeur - Prenne 19 september 2013

Pdf.gif Kostenbesparingen bij de uitvoering van bodemonderzoeken en bodemsanering - Frank Van Boven - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Het decreet betreffende de omgevingsvergunning - Paul Bernaert - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Vergunningsbetwisting - Erika Rentmeester - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Decreet complexe projecten - Isabelle Larmuseau - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif De evaluatiesystemen binnen de omgevingsvergunning - Natasja De Splenter - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Ruimtelijke planning: huidige organisatie en nieuwe ontwikkelingen - Patrick Maes - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Integratie MER in omgevingsvergunning - Kathleen Nysten - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Gevaarlijke stoffen - Frank Maesen - Prenne 23 september 2014

Pdf.gif Praktijk case van een Levenscyclus Analyse en Environmental Product declaration - Diederik Bouckenooghe - Prenne 4 december 2014

Pdf.gif Wat na een brand? - Marc Van Den Broecke - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif Procedure van de omgevingsvergunning - Jan Baeten - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif Handhaving van de omgevingsvergunning - Isabelle Larmuseau - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif Evaluatie en bijstelling van de omgevingsvergunning - Jan Baeten - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif De nieuwe omgevingsvergunning: praktische oplossing voor bedrijven - Herwig Teughels - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif Wat verandert er voor uw organisatie door de vernieuwde milieusysteemnorm ISO 14001:2015? - Dirk Poppe - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif Asbest, inventaris en wetgeving - Raoel Peeters - Prenne 3 december 2015

Pdf.gif Uitfaseren R22 - F-gassen verordening: praktische ervaring - Marleen Verbruggen - Prenne 3 december 2015

Pdf.gif Ketenroadmap voedselverlies: concreet actieplan van keten en overheid - Joke Van Cuyck - Prenne 22 maart 2016

Pdf.gif Vlaanderen staat aan de wereldtop inzake afvalbeheer - Mireille Verboven - Prenne 22 maart 2016

Pdf.gif Luchtkwaliteit en luchtverontreiniging in Vlaanderen en de relatie met het Europese beleid - David Knight - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Geurproblematiek in Vlaanderen, een hot item: kadering, meten, beleid - Toon Van Elst - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif VAL-I-PAC: producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsverpakkingen in België - Johan Sneyers - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen - Liesbeth Reekmans - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Cradle to Cradle in de praktijk - Jeroen Lauwereys - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Afvalbeheer in de onderneming: een introductie - Anthony De Proft 20 september 2016

Pdf.gif Méér of minder afval? Nogmaals over het onderscheid tussen afvalstoffen en grondstoffen - Isabelle Larmuseau 20 september 2016

Pdf.gif Het allesbehalve theoretische belang van een juiste afvalcode - Geert Torremans 20 september 2016

Pdf.gif Kwaliteitsborging voor gerecycleerde afvalstoffen - Rudy Meeus 20 september 2016

Pdf.gif Transitie naar circulair ondernemen : de rol van de milieucoördinator - Jiska Verhulst 20 september 2016

Pdf.gif Slibverwerking: van afval een grondstof maken - Olivier Hoste 20 september 2016

Pdf.gif VLAREM-treinen toegekomen in 2016. Welke gevolgen brengt dit met zich mee? - Fien Decaluwe - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Beste Beschikbare Technieken (BBT) in Vlaanderen en Europa. - Diane Huybrecht - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Zonder is gezonder: hoe en waarom pesticidenvrij beheren - Dan Slootmaekers - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Plan van aanpak: CO2 footprint, CO2 reporting, energy efficiency - Hildegard Deweerdt - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Energiebesparing in de praktijk - Robin Bruninx - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Hoe manage je een bodemverontreiniging? - Wouter Gevaerts - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Duurzaam emissiebeheer in een productiebedrijf: een gevalstudie - Evert Vercauteren - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif Bestuurlijke beboeting van milieuschendingen - Dries Wouters - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif De toekomstige rol van de preventieadviseurs bij toepassing van radioactiviteit - Jolien Berlamont - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif Het Vlaams actieplan voor de reductie van F-gassen - Dirk Hermans - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Grondverzetsregeling: opmaak technisch verslag en aandachtspunten - Kristel Lauryssen - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Hemelwaterverordening: kwaliteit hemelwater, zuivering en hergebruik - Jan Gruwez - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Bedrijven en klimaatverandering - Koen Couderé - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Afval en materialen, inclusief asbest - Dirk Mattheeuws - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Omgevingsvergunning - Isabelle Larmuseau - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif ADR in relatie tot milieu - Nicole Otten - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Natuur - Mischa Indeherberg - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Lucht - NEC-herziening: wat zijn de gevolgen? - Anne-Marieke Cools - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif ISO 14001 versie 2015: de 10 grootste knelpunten bij certificatie - Nicole Otten - Prenne 1 maart 2018

Pdf.gif Omgevingsvergunningsaanvraag 1 jaar na invoering: de stand van zaken - Kaat Allaert - Prenne 1 maart 2018

Pdf.gif Leer in 7 stappen gevaarlijke stoffen correct en veilig opslaan - Geert Denutte - Prenne 1 maart 2018

Pdf.gif Conformiteit met pesticidenwetgeving: aanpak op bedrijfsniveau - Ine Arits - Prenne 14 juni 2018

Pdf.gif De praktijk van de milieucoördinator - Tomas Delimon - Prenne 14 juni 2018

Pdf.gif Meting en evaluatie van gevaarlijke stoffen op de werkvloer - Cathy De Witte - Prenne 14 juni 2018

Pdf.gif Een mobiliteitseffectenstudie: (g)een preventiemiddel - Michaël Berten - Prenne 18 september 2018

Pdf.gif Verandering in de afvalwetgeving - Ruben Debouvere - Prenne 18 september 2018

Pdf.gif Milieuaansprakelijkheid - Gregory Verhelst - Prenne 18 september 2018

Pdf.gif Tijdelijke natuur: een veilige haven voor bedrijf en natuur - Peter Claus - Prenne 6 december 2018

Pdf.gif 10 dimensies van duurzaam aankopen - Mieke Pieters - Prenne 6 december 2018

Pdf.gif Omgevingshandhaving: voel je als bedrijf reeds het verschil? - Isabelle Larmuseau - Prenne 6 december 2018

Pdf.gif Communicatie met de buren van het bedrijf, hoe pak je dit aan? - Katrien Ponnet - Prenne 6 december 2018

Pdf.gif Bedrijfsterreinen voor mens en natuur - Herman Dierickx - Prenne 6 december 2018

Externe links

Link naar de wetgevingstool

Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2016 inzake de vastlegging van referentierendementen voor de toepassing van de voorwaarden voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties

Besluit van de Waalse Regering van 2 juni 2016 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus en van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving Ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen en het verlengen van een fytolicentie

Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2016 inzake de vastlegging van referentierendementen voor de toepassing van de voorwaarden voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties

Besluit van de Waalse Regering van 2 juni 2016 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus en van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving

Uitvoeringsbesluit 2016/902 van de commissie van 30 mei 2016 tot vaststelling van de BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector

Milieubeleidsovereenkomst van 13 november 2015 betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2016 betreffende de organisatie van de toegang tot milieu-informatie en tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding die verschuldigd is voor het ontvangen van een kopie van een document met milieu-informatie in de zin van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie en tot informatie betreffende de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministerieel besluit van 19 april 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieënlijst

Milieubeleidsovereenkomst van 13 november 2015 betreffende de aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Koninklijk besluit van 27 april 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade bij het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten

Verordening (EU) 2016/460 van de commissie van 30 maart 2016 tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

Koninklijk besluit van 15 februari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand

Koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende de opvolging in bedrijf van de koudwatermeters

Verordening 2016/427 van de commissie van 10 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft

Persoonlijke instellingen