Fonds voor Arbeidsongevallen

Uit Wikiprebia
(Doorverwezen vanaf FAO)
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Fonds voor Arbeidsongevallen

Het Fonds voor Arbeidsongevallen is een openbare instelling van sociale zekerheid. De algemene opdracht: als openbare instelling actief bijdragen tot de optimale werking van de arbeidsongevallensector binnen de sociale zekerheid.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen, dat bij koninklijk besluit nr. 66 van 10 november 1967 werd opgericht, is ontstaan uit een fusie van verscheidene instellingen die zich om verschillende redenen met slachtoffers van arbeidsongevallen bezig hielden. Eén van die instellingen was de Steun- en Voorzorgskas ten behoeve van de arbeidsslachtoffers, die werd ingesteld bij de wet van 21 juli 1890, dus meer dan een eeuw geleden. De arbeidsongevallensector maakt sedert de wet van 29 juni 1981 weliswaar een integrerend deel van de sociale zekerheid uit, maar vertoont de bijzondere eigenschap dat de ongevallen enerzijds, via de private verzekeringsondernemingen, door de privé-sector worden beheerd en dat, anderzijds, de controle op die verzekeringsbranche door een openbare instelling, met name het Fonds voor Arbeidsongevallen, wordt verricht.

In 2004 registreerde men 198.861 arbeidsongevallen, waaronder 21.370 ongevallen op de arbeidsweg, 195 dodelijke ongevallen en 13.760 ongevallen met een voorziene blijvende ongeschiktheid.

De vergoedingsbeginselen zijn omschreven in de wet van 10 april 1971, die van openbare orde is. Deze wet bevat beschikkingen betreffende zowel de tijdelijke als de blijvende ongeschiktheden, de kosten voor medische verzorging, geneesmiddelen en hospitalisatie en de prothesekosten.

Ingevolge allerlei herstructureringen is het aantal private nog actieve verzekeringsondernemingen tot 17 geslonken, waarvan 6 gemeenschappelijke kassen).

Deze 17 verzekeringsondernemingen beheren ± 450.000 polissen en innen daarvoor ongeveer 918 miljoen Euro aan premies.

Opdrachten

Het Fonds oefent hoofdzakelijk een controleopdracht uit, die verschillende aspecten omvat:

  • controle bij de werkgevers wat de naleving van de verzekeringsplicht en de aangifte van de ongevallen betreft;
  • controle bij de verzekeringsondernemingen, zowel technisch als medisch;

bekrachtiging van de akkoorden die tussen de verzekeringsondernemingen en de getroffenen worden afgesloten.

Het Fonds vervult ook een uitkeringsopdracht. Het betaalt vergoedingen en renten uit voor de ongevallen die een blijvende ongeschiktheid tot en met 19 pct. veroorzaken. Voorts beheert het, in het kader van de maatregelen inzake cumulatiebeperking, de gevallen waarin vergoedingen en renten worden gecumuleerd met rust- en overlevingspensioenen en keert het allerlei bijslagen uit voor de ongevallen die vóór 1 januari 1988 zijn gebeurd. Het treedt op als verzekeraar voor de zeelieden en als waarborgfonds voor de getroffenen wier werkgevers niet verzekerd zijn.

Daarnaast heeft het Fonds een inningsopdracht te vervullen. Het int bijdragen ten laste van de werkgevers die het ambtshalve heeft aangesloten, omdat ze niet tegen arbeidsongevallen verzekerd waren. In het kader van de financiering zelf van de instelling en van zijn diverse opdrachten int het ook bijdragen en kapitalen bij de verzekeringsondernemingen.

Het Fonds is tevens met een informatieopdracht belast. Het verstrekt adviezen aan de voogdijminister. Het heeft een gegevensbank van de arbeidsongevallen in de privé-sector opgericht en daarin worden ook de gegevens over de arbeidsongevallen in de overheidssector opgeslagen. Op die manier kan het Fonds acties opzetten en samenwerkingsverbanden tot stand brengen met de actoren die in het technisch comité voor de preventie vertegenwoordigd zijn, zoals de sociale partners, de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en, ondermeer, deskundigen die uit de preventiediensten van de verzekeringsondernemingen afkomstig zijn.

Als instelling van het primair netwerk fungeert het Fonds als verbindingsstation tussen de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de verzekeringsondernemingen. Het Fonds neemt actief deel aan de ontwikkeling van het project EVA (Elektronische Verbinding tussen de verzekeringsondernemingen en het Fonds) door de inbreng in de verschillende toepassingen.

Tenslotte verleent het Fonds sociale bijstand aan de getroffenen en aan de rechthebbenden.

Doelstellingen

In dit kader wil het Fonds op lange termijn doelstellingen van maatschappelijke en economische aard verwezenlijken.

  • maatschappelijke doelstellingen

de rechten van de verzekeringsnemers en van de verzekerden maximaal te vrijwaren door controle op de verzekeringsondernemingen en op de werkgevers uit te oefenen en door de getroffenen en rechthebbenden sociale bijstand te verlenen; de bestaanszekerheid van de arbeidsslachtoffers te waarborgen door een correcte en tijdige uitbetaling van de vergoedingen die niet ten laste van de verzekeringsondernemingen vallen; als toegankelijk informatiecentrum inzake arbeidsongevallen te fungeren als instelling van het primair netwerk de optimale werking te ondersteunen van de sociale zekerheid door een efficiënte elektronische uitwisseling van gegevens; deskundigheid inzake professionele risicobescherming op te bouwen om binnen het paritair beheer beleidsadviserend te kunnen optreden; bij te dragen tot het financieel evenwicht in de sociale zekerheid.

  • economische doelstellingen

de geldmiddelen correct en tijdig te innen; de transfers van de sector naar het globaal financieel beheer nauwgezet uit te voeren; een optimale aanwending van de financiële middelen te verzekeren. Het Fonds binnen het paritair beheer De organisatie van het Fonds stoelt op de bepalingen van de wet van 25 april 1963. De instelling wordt beheerd door een Beheerscomité, dat paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers. Vier comités hebben een adviserende bevoegdheid, met name:

het Technisch Comité voor de Preventie

het Medisch-Technisch Comité

het Technisch Comité voor de Zeelieden ter Koopvaardij

het Technisch Comité voor de Zeevissers

Externe link

website van het Fonds voor Arbeidsongevallen

Link naar de wetgevingstool

Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot wijziging van de inwerkingtredingsdatum van het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor Arbeidsongevallen

Koninklijk besluit van 21 april 2016 tot oprichting van een « Commissie tot hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw »

Persoonlijke instellingen