Externe Dienst voor Technische Controle op de werkplaats

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

In uitvoering van artikel 40, § 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zijn er externe diensten voor technische controles op de werkplaats erkend. Deze materie is verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats.

Lijst erkende Externe Diensten voor Technische Controle op de werkplaats, per type apparatuur - FOD WASO

Dit besluit vervangt volledig de ARAB-bepalingen betreffende de erkende organismen. De werkgever moest in bepaalde gevallen een beroep doen op een erkend organisme om bepaalde onderzoeken en controles te laten uitvoeren op machines, installaties en beschermingsmiddelen, waaruit moest blijken of ze conform waren met de wetgeving en of zij geen leemten vertoonden die het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk konden beïnvloeden. Die taak van de erkende organismen wordt thans uitgevoerd door de externe diensten voor technische controles op de werkplaats.

De externe diensten voor technische controles op de werkplaats moeten de rechtsvorm van een VZW aannemen. Het maatschappelijk doel van de rechtspersoon bestaat in het beheer van de dienst en het vervullen van de opdrachten ervan. Om te worden erkend moeten de externe diensten voor technische controles eerst worden geaccrediteerd overeenkomstig norm NBN EN 45 004.

Herhaaldelijk wordt in het koninklijk besluit beklemtoond dat de dienst onafhankelijk hoort te zijn. Hij mag dan ook niet tezelfdertijd externe dienst voor preventie en bescherming zijn. Hij mag andere onderzoeken en controles verrichten dan de in de wet vermelde, als daardoor zijn onafhankelijkheid niet in het gedrang komt en er geen belangenconflict bestaat met de personen die betrokken zijn bij het ontwerp, de fabricage, de installatie of het gebruik van de diverse toestellen en beschermingsmiddelen die zij controleren.

De dienst moet beschikken over het vereiste technische personeel dat beantwoordt aan de volgende voorwaarden:

  • een goede technische en professionele opleiding;
  • binnen de dienst een gedegen opleiding en bijscholing krijgen;
  • de reglementering kennen en ervaring hebben op het stuk van het toezicht;
  • verslagen kunnen opstellen.

Externe links

Website FOD WASO

Pdf.gif OVERZICHT Wettelijke controles in België - Bron Aceton, 2014

Pdf.gif OVERZICHTSLIJST Technische controles in België - Bron AIB Vincotte, 2013

Pdf.gif OVERZICHT Wettelijke keuringen - Bron OCB, 2015

Pdf.gif PRESENTATIE Keuringen in het kader van de welzijnswetgeving - Bart Vanbever, Prenne 29 november 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Keuringen: elektronisch rapport en databeheer - Marc Tranchet, Prenne 29 november 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Overzicht van keuringen - Guido Laridaen, Prenne juni 2010

Pdf.gif Wettelijke keuringen hef- en hijstoestellen - Ghislain Daniëls - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Hoe wettelijke keuringen voorbereiden en opvolgen binnen een bedrijf? - Guido Laridaen - Prenne 17 september 2015

Persoonlijke instellingen