Arbeidsongeval

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Een arbeidsongeval is een ongeval tijdens en door uitoefenen van het ambt/werk of onderweg van en naar het werk én dat een letsel veroorzaakt door een plotse gebeurtenis met minstens één externe oorzaak (wet van 3 juli 1967 – artikel 2). Het is één van de sociale risico's die worden vergoed door de Sociale zekerheid. Als aan de voorwaarden voor een arbeidsongeval voldaan is, wordt de schade die daarvan het gevolg is volledig vergoed door een verzekeringsmaatschappij.

Inhoud

Elementen van een arbeidsongeval

Vooraleer men kan spreken van een arbeidsongeval, moet volgens de wetgeving en rechtspraak aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

1. Het moet gaan om een plotse gebeurtenis .

Een ongeval is op zich altijd een plotse gebeurtenis. Het bewijs van het plotse karakter van de gebeurtenis wordt geleverd door een nauwkeurige aanduiding van het ogenblik van het plaatsvinden ervan en dat tijdens de normale uitvoering van het werk. Deze vereiste wordt gesteld om het onderscheid te maken met een beroepsziekte, die een ander vergoedingssysteem kent. Zo is een val een duidelijke in de tijd aanwijsbare gebeurtenis. Het feit pas ’s anderendaags een arts te raadplegen ontneemt het plots karakter van het letsel niet: het is mogelijk dat de gevolgen van bijvoorbeeld een val, een insectensteek, zich pas de dag nadien manifesteren. Zo zal tendinitis opgelopen t.g.v. de werkomstandigheden nooit als arbeidsongeval erkend worden. Hier is, wel t.g.v. het werk een langzaam opbouwend letsel ontstaan, doch er is geen plots karakter. Dergelijke gevallen worden naar de ziekte en invaliditeitsverzekering verwezen (R.S.Z.).

2. De plotse gebeurtenis moet zijn veroorzaakt door een externe kracht.

Ook hier probeerde men duidelijk de beroepsziekten van de arbeidsongevallen te onderscheiden. Na veel gepalaver werd door het Hof van Cassatie beslist dat slechts één van de oorzaken van de plotse gebeurtenis een externe kracht moet zijn. Een voorbeeld om dit aan te tonen, is het volgende: Als een werknemer valt door een hartaanval en met zijn gezicht in het zand valt en stikt, is er dan sprake van een arbeidsongeval met een externe oorzaak. De verzekeraar zal met alle middelen proberen bewijzen dat de schade hier het gevolg is van een interne oorzaak, namelijk de hartaanval, terwijl de weduwe van de overleden man er alle belang bij heeft om te zeggen dat het om een externe oorzaak gaat (het stikken in het zand), anders werd zij niet vergoed. Om deze situaties te voorkomen, is beslist dat één externe oorzaak zou volstaan. In het aangehaalde voorbeeld, gaat het dus om een externe oorzaak en wordt de weduwe vergoed.

3. Er moet een letsel zijn.

Dit letsel moet niet zuiver fysisch zijn en al evenmin plotseling. De kwalificatie plotseling is belangrijk om de ongevallen aan te duiden die pas na lange tijd gevolgen hebben. Een voorbeeld: Als een man een baksteen op zijn hoofd krijgt op het werk, kan het lijken of alles in orde is. Het zou kunnen dat pas maanden later blijkt dat er ernstige schade aan de hersenen is. Om de verzekeraars te snel af te zijn en te voorkomen dat zij zouden gaan discussiëren over de schade, werd gezegd dat de schade niet onmiddellijk na het ongeval moet optreden om vergoedbaar te zijn.

4. Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Het ongeval moet zich voordoen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en niet noodzakelijk gedurende het werk. Er wordt aangenomen dat het ongeval zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van zodra de arbeider zich, op het ogenblik van het ongeval, minstens virtueel onder het gezag bevindt van zijn werkgever. Het ongeval moet zich dus niet noodzakelijk voordoen tijdens de voorziene diensturen. Dit is ondermeer zo met een ongeval dat zich zou voordoen in de kleedkamers van de onderneming vóór de aanvang van het werk.

De ongevallen die zich voordoen gedurende de middagpauze worden eveneens geacht een arbeidsongeval te zijn indien kan aangetoond worden dat de werknemer tijdens deze virtueel onder het gezag van zijn werkgever bleef.

5. Door het feit van de arbeidsovereenkomst

Zelfs indien het ongeval zich voordoet gedurende de arbeidsuren, moet het overkomen zijn door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Werden bijvoorbeeld geweigerd als arbeidsongeval: - het ongeval dat zich voordeed naar aanleiding van een vechtpartij waarvan de oorzaak geen enkel verband hield met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Is aan deze vereisten voldaan, dan is er sprake van een Arbeidsongeval en de daarbij horende vergoedingen.

Soorten arbeidsongevallen

We onderscheiden, naargelang van de plaats van het gebeuren, 2 soorten arbeidsongevallen nl.

1) arbeidsongevallen die op de arbeidsplaats zelf gebeuren

2) arbeidsongevallen die gebeuren op de weg naar en van het werk.

Onder 'de weg naar en van het werk' wordt verstaan: het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd. Het traject blijft normaal indien de werknemer de nodige en redelijkerwijze te verantwoorden omwegen maakt. De lengte van het traject is niet noodzakelijk het kortste. Een verlenging kan gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld, indien hierdoor een gevaarlijk gedeelte van het traject kan vermeden worden. Iemand die bij een ongeval betrokken is op de weg van en naar het werk, ongeacht de oorzaak, valt wat betreft de geneeskundige verzorging en het werkverlet onder de arbeidsongevallenverzekering (let op: dus geen materiële schade). Een vrachtwagenbestuurder, een vertegenwoordiger, een dienstverplaatsing van personeel die een ongeval op de baan hebben zijn slachtoffer van arbeidsongevallen op de werkplek en niet op de weg.

Wetgeving

Cijfermateriaal

Relevante downloads

Pdf.gif 36 grote arbeidsongevallen en de eruit te trekken lessen 2003-2004

Pdf.gif Analyse van ongevallen en bijna ongevallen - Dominic Hermans/ZOL

Pdf.gif Brochure ernstige arbeidsongevallen - AXA

Pdf.gif Brochure ernstige arbeidsongevallen - Mensura

Pdf.gif Consensustekst ernstige arbeidsongevallen - Co-Prev, 2007

Pdf.gif De weg naar nul ongevallen - Henri De Meersman (Vermeld in Veiligheidsnieuws 153)

Pdf.gif De weg naar nul ongevallen - Marc Massant (Vermeld in Veiligheidsnieuws 152)

Pdf.gif Een ernstig arbeidsongeval - Marijke Bruyninckx (Vermeld in Veiligheidsnieuws 153)

Ppt.jpg Ernstige arbeidsongevallen, omstandig verslag, KB 24 februari 2005 - Borealis

Pdf.gif Ongevallen in het verkeer - Bertin Desmidt (Vermeld in Veiligheidsnieuws 152)

Ppt.jpg Opstellen van een omstandig verslag van arbeidsongevallen

Pdf.gif PRESENTATIE 0-ongevallen: meerjarenproject - Henri De Meersman, Prenne 11 maart 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Wat kan de preventiedienst van een verzekeraar voor u betekenen? - Johan Achten, Prenne 15 maart 2011

Pdf.gif PRESENTATIE Alcoholgebruik als oorzaak van arbeidsongevallen - Philippe Deweerdt, Prenne 16 juni 2009

Pdf.gif PRESENTATIE De kosten van een arbeidsongeval: slechts een onderdeel van het totale risk management - Marc Lenaets, Prenne 15 maart 2007

Pdf.gif PRESENTATIE De weg naar “0” ongevallen - Christel Meylemans

Pdf.gif PRESENTATIE Feedback ernstige arbeidsongevallen: rapportering vanuit de overheid - Willy Imbrechts, Prenne 2 december 2010

Pdf.gif PRESENTATIE Hoe reageren bij een ernstig arbeidsongeval - Danny Wiels Prenne juni 2010

Pdf.gif PRESENTATIE Jan Panis

Pdf.gif PRESENTATIE Preventie van psychosociale problemen bij slachtoffers en getuigen van arbeidsongevallen - Marie Clarysse

Pdf.gif PRESENTATIE Wat na een dodelijk of ander ernstig arbeidsongeval? - G. Debois, 23 maart 2012

Pdf.gif PRESENTATIE Wetgeving arbeidsongevallen privé versus overheidssector - Bart Vanholst, Prenne 15 maart 2007

Pdf.gif PRESENTATIE Het onevenredig verzwaard risico - Alexandra De Backer, Prenne 15 maart 2011

Pdf.gif Preventie van ongevallen bij jongeren - Godfried Corstjens (Vermeld in Veiligheidsnieuws 157)

Pdf.gif Preventie van ongevallen van en naar het werk - Lodewijk De Witte (Vermeld in Veiligheidsnieuws 159)

Pdf.gif PRESENTATIE Zware en ernstige ongevallen - Bergmans Jan

Pdf.gif PRESENTATIE Wetgeving en vastgestelde knelpunten - Keppens Werner

Pdf.gif Verbanden tussen arbeidsongevallen en psychosociale risico's!? - Lutgart Braeckman - Prenne 1 december 2011

Pdf.gif Preventie van psycho sociale problemen bij slachtoffers en getuigen van arbeidsongevallen en/of schokkende gebeurtenissen in de werksituatie - Sofie D'ours - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Als er een arbeidsongeval gebeurt in uw onderneming, doet u hiervan aangifte bij uw verzekeraar via het aangifteformulier of op elektronische wijze - Alexandra De Backer - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen - Eric Van de Plas - Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Aanvaarding of niet-aanvaarding van een arbeidsongeval - Ronny Schouppe - Prenne 18 september 2012

Pdf.gif Opvang en nazorg na een arbeidsongeval - Ellen Claes - Prenne 18 september 2012

Pdf.gif Brandwonden en behandeling - Thomas Rose - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Mobiliteit en preventie: wat kan de preventieadviseur ermee doen? - Stijn Indenhoek - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Verzekeren van arbeidsongevallen - Geert De Krem - Prenne 7 maart 2013

Pdf.gif Return to work - Hanne Kenis - Prenne 19 september 2013

Pdf.gif Onderzoek ernstig arbeidsongeval - Eddy Coddens - Prenne 3 december 2013

Pdf.gif Bespreking ernstig arbeidsongeval: werknemer verliest vingerkootje aan kolomboormachine - Bart Van Camp - Prenne 18 maart 2014

Pdf.gif Onderzoek van arbeidsongevallen - Eric Van De Plas - Prenne 18 maart 2014

Pdf.gif Uw aansprakelijkheid in het gedrang na een ernstig arbeidsongeval? - Sara Torrekens - Prenne 18 maart 2014

Pdf.gif De verantwoordelijkheid van de werkgever/preventieadviseur bij arbeidsongevallen - Stefan Evers - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Preventieadviseur en jurist: complementaire of tegenstrijdige belangen? - Guy Moeyersoms - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif RIE EHBO - Fred Gerber - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Praktijkgetuigenis: uitbouw van een pragmatisch process safety management - Marc Massant - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Beheer van Procesveiligheid / Process Safety Management – een overzicht - Bert Brouwers - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Getuigenis arbeidsongeval met zware letselschade - Lars Van Rode - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Leren van organisationele disfunctionaliteiten - Frank Verschueren - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Loont het nog de welzijnswet naast zich neer te leggen? - Sara Torrekens - Prenne 5 december 2017

Pdf.gif Is context belangrijker dan oorzaak in ongevalsonderzoek? - Timothy Van Goethem - Prenne 1 maart 2018

Pdf.gif Leren uit ernstige arbeidsongevallenonderzoeken - Dirk Wellens - Prenne 6 december 2018

Externe links

Zie ook

Arbeidsongevallenreductie

Fonds voor Arbeidsongevallen

Leren uit ongevallen

Link naar de wetgevingstool

Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot wijziging van de inwerkingtredingsdatum van het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor Arbeidsongevallen

Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Persoonlijke instellingen