Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Uit Wikiprebia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ontstond in 1981 uit het ARAB.

Inhoud

ARAB

De algemene reglementaire voorschriften voor elektrische installaties in hun geheel zijn hoofdzakelijk vervat in het A.R.A.B. nl. titel III, hoofdstuk I afdeling I.

Structuur

een algemeen overzicht van de behandelde thema's:

 • Hoofdstuk I : Algemene voorschriften voor elektrisch materieel en elektrische installaties
 • Hoofdstuk II : Beschermingsmaatregelen
  • Afdeling 1: Bescherming tegen elektrische schokken
  • Afdeling 2: Bescherming tegen thermische invloeden
  • Afdeling 3: Bescherming tegen overstroom
  • Afdeling 4: Elektrische bescherming tegen overspanning
  • Afdeling 5: Bescherming tegen bepaalde andere uitwerkingen
 • Hoofdstuk III: Keuze en gebruik van elektrische geleiders en leidingen
 • Hoofdstuk IV: Keuze en ingebruikname van elektrische toestellen en materieel
 • Hoofdstuk V: Algemene voorschriften door personen na te leven
 • Hoofdstuk VI: Bijzondere voorschriften betreffende zekere oude installaties

Basisideeën

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) is hoofdzakelijk een technische wetgeving die daarenboven vrij complex is. Wat betreft de technische aspecten moet de gebruiker weten dat daarvoor het systeem van erkende organismen (of: externe diensten belast met de technische controle op de werkplaats) bestaat. Deze instellingen, die onder toezicht van de overheid staan, moeten de elektrische installatie onderzoeken, bij indienststelling en periodiek, op hun conformiteit met de technische voorschiften. De gebruiker moet daartoe wel het initiatief nemen en de keuringsverslagen kunnen voorleggen. Hij moet eveneens zijn elektrische installatie als een “goede huisvader” beheren.

Wetgeving

In het Belgisch Staatsblad van 21 december 2012 werd het Koninklijk Besluit van 4 december 2012 tot de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen, gepubliceerd. Dit KB vervangt het KB van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde OUDE elektrische installaties op arbeidsplaatsen, dat wordt opgeheven. De volledige tekst van het KB vindt u hier.

Het KB van 4 december 2012 richt zich tot elektrische installaties gelegen in gebouwen of op de terreinen van de onderneming of de inrichting van een werkgever (dus ook voor installaties in open lucht). Voor elke elektrische installatie is de werkgever er toe gehouden een risicoanalyse uit te voeren en preventiemaatregelen te treffen ter bescherming van de werknemers. Bij relevante documenten (hieronder) vindt je een voorbeeld over het uitvoeren van een risicoanalyse van een oude elektrische installatie.

Relevante documenten

Pdf.gif Risicoanalyse oude elektrische installaties - Dirk Wynants, 13/12/2012

Xls.gif Risicoanalyse oude elektrische installaties

Xls.gif Uitwendige invloeden

Bronnen

Syllabus Basiscursus Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk - Prebes vzw

Relevante downloads

Pdf.gif Branddetectie in elektrische installaties - Luc De Ketelaere (Vermeld in Veiligheidsnieuws 140)

Pdf.gif Leren uit ongevallen: werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties - Geert De Prez (Vermeld in Veiligheidsnieuws 176)

Pdf.gif PRESENTATIE Periodieke keuringen: nieuwe wetgeving i.v.m. oude elektrische installaties - Dany Vanharen, Prenne 16 juni 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Risicobeoordeling en controle van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen - Patrick Bosmans, Prenne 24 september 2009

Pdf.gif PRESENTATIE Vastleggen uitwendige invloedsfactoren - Marc Cailliau, Prenne 12 juni 2008

Pdf.gif PRESENTATIE Veiligheid voor bepaalde elektrische installaties - M. Smekens

Pdf.gif Preventie en ongevallen bij werken aan elektrische installaties - Paul Van Haecke (Vermeld in Veiligheidsnieuws 137)

Pdf.gif PRESENTATIE Werken met derden aan elektrische installaties - Dirk Wynants, Prenne juni 2010

Pdf.gif PRESENTATIE Ontwerp van veiligheidskringen, impact van gewijzigde normen - Bert Brouwers, Prenne juni 2010

Pdf.gif PRESENTATIE KB Elektrische installaties - Dirk Wynants - 18 april 2013

Pdf.gif Normering en elektrische apparaten - Guy D'Hoossche - Prenne 20 september 2011

Pdf.gif Risicoanalyse van oude elektrische installaties - Guy D'Hoossche - Prenne 1 december 2011

Pdf.gif Draaiboek voor het in orde brengen van oude elektrische installaties - Wilfried Mariën - Prenne 1 december 2011

Pdf.gif Elektriciteit als brandoorzaak - Rudy Van den Bergh - Prenne 13 maart 2012

Pdf.gif Nieuwe tendensen bij branddetectie - Luc Vanderveken - Prenne 14 juni 2012

Pdf.gif Ervaring van inspectie TWW ivm ATEX en EVD - Werner Keppens - Prenne 18 september 2012

Pdf.gif Keuringsverslagen van elektrische installaties - Peter Alaert - Prenne 29 november 2012

Pdf.gif Veiligheid bij het (her)laden van industriele accumulatorbatterijen - Christl Bollè - Prenne 18 juni 2013

Pdf.gif Verslagen van de controles van elektrische installaties - Guy D'Hoosche - Prenne 19 september 2013

Pdf.gif AREI art 104 voorzorgsmaatregelen tegen brand - Kristof Wellens - Rudy Van Den Bergh - Prenne 3 december 2013

Pdf.gif KB elektrische installaties - 04-11-2012 praktische aanpak van de risicoanalyse - Ann Van Gool - Prenne 3 december 2013

Pdf.gif Nieuw art. 104 van het AREI en de impact op de gebouwen / risicoanalyse van een complex - Jan De Geyter - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Kabels - Pascal Place - Prenne 19 juni 2014

Pdf.gif Werken met derden voor elektrische installaties - Pieter Bolle - Prenne 23 september 2014

Pdf.gif Elektrische installaties op tijdelijke of mobiele werkplaatsen en werven - Jan De Geyter - Prenne 16 juni 2015

Pdf.gif Ruimten met mogelijk explosiegevaar - Eric Goossens - Prenne 17 september 2015

Pdf.gif AREI artikel 266 en zijn interpretaties - Pascal De Roissart- Prenne 17 september 2015

Pdf.gif De impact van Art 104 van het AREI op de werking van uw brandbeveiliging - Jos Nuytens - Prenne 3 december 2015

Pdf.gif AREI, praktische aanpak voor de uitwendige invloedsfactor in verband met evacuatie van gebouwen - Hannelore Vandenbussche - Prenne 3 december 2015

Pdf.gif Elektrische installaties en de daarbij horende risicoanalyses. - Ann Van Hool - Prenne 22 maart 2016

Pdf.gif AREI Aardingen in de verschillende types van gebouwen en elektrische installaties - Koen Van Hemelen - Prenne 16 juni 2016

Pdf.gif Elektrische installaties en hun verband met mogelijke branden in de gebouwen - Herman De Vos - Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Werken aan elektrische installaties brengt risico's met zich. Zeker als het over installaties van anderen gaat - Daniel Knops- Prenne 1 december 2016

Pdf.gif Ongevallen met de elektrische installaties - Lieven Debrabander - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Risicoanalyse elektrische installaties - statistische gegevens - Patrick Jooken - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif Stroomaggregaten hoe kiezen? - Eddie Bormans - Prenne 7 maart 2017

Pdf.gif AREI Artikel 266 en zijn interpretaties - Ronny Dehoucke - Prenne 15 juni 2017

Pdf.gif Vernieuwende aanpak van een hoogspanningsinstallatie - Koenraad Van Hemelen - Prenne 21 september 2017

Pdf.gif Wat met de elektrische installaties in gebouwen die gehuurd worden? - Rudy Van den Bergh - Prenne 18 september 2018

Pdf.gif Controles van elektrische installaties - Guy D'Hoossche - Prenne 18 september 2018

Externe links

Controle van elektrische installaties - Economie.fgov.be

Gids voor goede praktijken voor het werken aan elektrische installaties (agoria.be)

Toelichting bij het KB van 2 juni 2008 over de minimale voorschriften inzake veiligheid voor bepaalde elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Uitvoeren van elektrische controles voor het vermijden van elektrische ongevallen - Vinçotte.be

Veiligheid van elektrische toestellen - Economie.fgov.be

Veiligheid van elektrische toestellen bij ontploffingsgevaar - Economie.fgov.be

Persoonlijke instellingen